Ik loop al een tijdje mee

2024
Dit jaar verruil ik mijn comfortabele bestaan in Amersfoort met de uitdagend jaartje in Triëste, prachtstad met een indrukwekkende geschiedenis, met Slovenië in de achter- en Kroatië in de voortuin: ‘… una città bella tra i monti rocciosi e il mare luminoso’.
Italiaans leren, in de geschiedenis duiken, vrijwilligerswerk doen, vrienden en bekenden ontvangen en wandelen en fietsen in de Karst en langs de zee.

2022/2023
Jaren gevuld met de ondersteuning van lokale coalities Kansrijke Start: de opstart en doorontwikkeling van de samenwerking (op gemeentelijk niveau) tussen de geboortezorg en het sociaal domein, de informele zorg en de mensen voor wie we dit allemaal doen. Bijdragen aan de ontwikkeling van het thema samenwerken met de mensen om wie het gaat: hoe werk je als professional of beleidsmaker aan verbeteringen, niet voor en over mensen, maar in samenspraak mét.

2021
Na een paar forse interim-opdrachten besluit ik 2021 te starten met een sabbatical, die ik onder andere benut voor een fietstocht van Rome naar Amersfoort en (ook op de fiets) de oversteek van de Sierra Nevada in Andalusië.
Vanaf september 2021 ga ik aan de slag als strategisch adviseur bij het Pharos-programma Kansrijke Start.

2019
Medio 2019 kies ik voor onafhankelijkheid en iets meer vrijheid. Ik neem de ruimte om vanuit &Bob van der Schaft advies BV opdrachten te verwerven. Onder de naam Uil&Co werk ik samen met Albert van Grootel (Uilenblik) en Joyce Hagenaars (CO-werkers). Fijn om dingen te blijven doen waar ik enthousiast van word (en dat is al snel), en de goede balans te vinden tussen advies- of interimwerk en andere liefhebberijen.

2014
In 2013 en 2014 heb ik stevig geïnvesteerd in mijn ontwikkeling als adviseur en veranderaar door het volgen van de SIOO-opleiding In de Wind (jaargang 17).
Medio 2014 heb ik met 4 collega’s K2 Next Generation BV overgenomen: ervaren experts en adviseurs in het sociaal domein, voor gemeenten, instellingen en professionals. Vanuit K2 Next heb ik een groot aantal verschillende opdrachten gedaan voor (samenwerkende) gemeenten, vaak in het spanningsveld tussen beleid en uitvoering.

2011
In 2011 besloot ik na ruim 10 jaar management opnieuw de rol van adviseur te kiezen en bij te dragen aan de transitie en transformatie van de jeugdzorg. In opdracht van (samenwerkende) gemeenten faciliteerde ik de verschillende fasen voorafgaand aan de transitie (per 1 januari 2015): de oriëntatie en visievorming, eerste ideeën over inrichting, het maken van een functioneel ontwerp, operationalisering in de vorm van sociale wijkteams, inkoop en contractering van jeugdhulpaanbieders, vorm geven aan sturen, volgen, leren en verbeteren (monitoring op output en outcome).

2003
In en vanuit het managementteam van K2 Brabants kenniscentrum jeugd werkte ik met twee directeuren en daartussen een interim-directeur aan het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening en de omvorming van een subsidie-afhankelijk kenniscentrum naar een klant- en marktgericht adviesbureau.
Ik was accountmanager voor de belangrijkste financier van K2, de provincie Noord-Brabant. Een externe rol vervulde ik in die periode als lid van de Raad van Toezicht van JSO Expertisecentrum voor Jeugd, samenleving en opvoeden (Zuid-Holland).

1998
Met de ambitie op provinciale schaal bij te dragen aan de verdere vernieuwing van de jeugdzorg ging ik in 1998 aan de slag bij het Brabants ondersteuningsinstituut zorg (BOZ). Als adviseur werkte ik aan de provinciale implementatie van de Bureaus Jeugdzorg in Noord-Brabant. Als manager en kwartiermaker droeg ik bij aan de ontvlechting van het team jeugdzorg en de integratie ervan in de nieuwe fusieorganisatie K2 Brabants Kenniscentrum Jeugd (2003).

1993
Na een aantal jaren maakte ik de overstap naar het Interprovinciaal overleg (IPO), de koepel van de provincies: ervaring met beleidsadvisering en belangenbehartiging, met de ambtelijk-bestuurlijke dynamiek en met de verhouding tussen een koepel en haar achterban. Vanuit het IPO kreeg ik de kans als expert deel uit te maken van de landelijke projectgroep Toegang tot de jeugdzorg (1995-1999) die een functioneel ontwerp maakte voor het latere Bureau Jeugdzorg. Daarnaast verrichte ik op free lance-basis (thans: zzp-er) advies-werkzaamheden voor  jeugdhulpverleningsinstellingen en gemeenten.

1987
Na mijn middelbare school volgde ik een opleiding tot leraar Nederlands en Geschiedenis. Het leraarschap leek niet zo aan mij besteed; ik besloot tot een universitaire vervolgopleiding andragologie in Utrecht, en maakte daar kennis met veranderkundige inzichten. Vervolgens ben ik gaan werken als bestuursondersteuner in een regionaal samenwerkings- verband van jeugdhulpverleningsinstellingen (RSJ Midden-Holland). Ik leerde er de uitvoeringspraktijk van de jeugdhulp kennen, grensoverschrijdende samenwerking en de dynamiek tussen instellingen en financierende (provinciale) overheid.