selectie recente opdrachten

2024

Na ruim twee jaar met veel plezier werken voor Pharos vertrek ik in 2024 voor een jaar naar Triëste (Italië).

2021

Strategisch adviseur Pharos-programma Kansrijke Start (september – eind 2023)
adviseren en ondersteunen van gemeenten en locale coalities bij de implementatie van het actieprogramma Kansrijke Start.

2020

Coördinator cluster maatschappelijke ontwikkeling (januari – december 2020)
voortzetting en uitbreiding opdracht 2019
gemeente > 20.000 inwoners

 • lid managementteam
 • bijdragen organisatie-ontwikkeling
 • verbinden bestuur, strategie en beleid
 • versterken teamkracht
 • beleidsontwikkeling sociaal domein

2019

Coördinator cluster maatschappelijke ontwikkeling (mei – december 2019)
gemeente > 20.000 inwoners

 • verbinden bestuur, strategie en beleid
 • versterken teamkracht
 • beleidsontwikkeling sociaal domein

Beleidsadviseur jeugd (april – oktober 2019)
gemeente > 20.000 inwoners

 • verbinding lokaal beleid met regionale ontwikkelingen
 • lokale implementatie regionale pilot
 • realisatie aanbod POH ggz Jeugd
 • actualisering verordening jeugd

Verbinden inzet lokale vrijwilligersorganisaties aan maatschappelijke opgaven (maart-april 2019)
gemeente > 50.000 inwoners

 • ontwikkelen procesontwerp voorbereiding en invoering
 • oriëntatie op nieuwe rol met gemeentelijke accounthouders

Advisering sluitende aanpak personen verward gedrag (september 2018 – juli 2019)
gemeente > 10.000 inwoners

 • versterking samenhang in de uitvoering
 • bestuurlijke visie-ontwikkeling beleid psychisch kwetsbare inwoners
 • anticiperen op Wet verplichte ggz en Wet zorg en dwang

Advisering werkinstructie calamiteiten sociaal domein en protocol maatschappelijke onrust (september 2018 – maart 2019)
gemeente > 20.000 inwoners

 • actualisering en afstemming werkinstructie sociaal team en protocol maatschappelijke onrust

Advisering toekomst welzijnsorganisatie (november 2018 – maart 2019)
gemeente > 20.000 inwoners (2018-2019)

 • Ontwikkeling en advisering scenario’s over de opdracht en organisatorische vormgeving van de lokale welzijnsorganisatie
 • Advisering opdrachtgeverschap en sturing gemeente

2018

Projectleider transformatie sociaal domein
gemeente 35.000 inwoners (2017-2018) 

 • Analyse en advies over de mogelijkheden om meer grip te krijgen op de oplopende kosten Jeugdhulp en Wmo, incl. concrete kostenbesparende maatregelen
 • Ontwikkeling Meerjarenbeleidskader transformatie sociaal domein als richtinggevend document voor de nieuwe bestuursperiode en basis voor het gesprek met maatschappelijke partners
 • Evaluatie en advies ambtelijke capaciteit/kwaliteit en werkwijze in relatie tot de transformatie-opgave in het sociaal domein

Versterking lokale aanpak personen met verward gedrag
gemeente 50.000 inwoners

 • voorbereiding en borging samenwerking gemeente en maatschappelijke partners op bestuurlijk niveau
 • ontwikkelen van bouwstenen voor een aanbod versterking samenhangende aanpak psychisch kwetsbare inwoners verward gedrag op uitvoeringsniveau

Lunchbijeenkomsten professionals en ervaringsdeskundigen thema verward gedrag
gemeente > 50.000 inwoners

 • bedenken, voorbereiden en leiden van drie bijeenkomsten van ervaringsdeskundigen en professionals betrokken bij de aanpak van personen met (risico op) verward gedrag

2017

Evaluatie lokale sociale teams
gemeente 35.000 inwoners

 • Uitvoering evaluatie lokale toegang jeugdhulp/maatschappelijke ondersteuning (Wmo), met aandacht voor verwijsgedrag van de teams en die van andere verwijzers jeugdhulp.
 • Advies positionering en aansturing sociale teams binnen gemeentelijke organisatie

Resultaatafspraken gemeente – brede welzijnsorganisatie
gemeente 50.000 inwoners

 • Begeleiding en advisering van gemeente (uitvoering en beleid) en management brede welzijnsorganisatie (BWO) bij het formuleren van resultaatafspraken en indicatoren voor 2017
 • Tussentijdse toetsing van behaalde resultaten welzijnsorganisatie op basis van overeengekomen indicatoren en te hanteren evaluatie­methodieken

Versterking samenwerking regionale 7×24 uurs bereikbaarheid jeugdhulp
regio 21 gemeenten

 • Advisering samenwerkingsverband gemeenten/aanbieders over noodzakelijk beschikbare capaciteit ten behoeve van crisisopvang jeugdhulp
 • Onderzoek mogelijkheden integratie bereikbaarheid jeugdhulp, Veilig Thuis en jeugd-ggz
 • Versterking regionaal gemeentelijk opdrachtgeverschap

Interim-beleidsadviseur jeugd
gemeente 25.000 inwoners

 • versterking samenwerking gemeentelijk jeugdteam met huisartsen en met de lokale basis van clubs en verenigingen
 • verbinding gemeentelijk en regionaal jeugd(hulp)beleid

2016

Inventarisatie interventies voorkómen radicalisering
provinciaal jongerenwerk

 • inventariseren van en adviseren over mogelijke interventies ter voorkoming van (rechts-)radicalisering van witte jongeren

Evaluatie sociale teams
drie samenwerkende gemeenten

 • ontwerp en uitvoering kwalitatief evaluatie-onderzoek
 • advisering aan gemeenten

Teamontwikkeling sociaal team
gemeente 25.000 inwoners

 • ontwikkelen en uitvoeren teamsessies gericht op herkennen en gebruik maken van teamkwaliteiten en versterking rol teamcoördinator

Ervaringsonderzoek cliënten sociaal team
gemeente 25.000 inwoners

 • ontwikkelen en uitvoeren van kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van cliënten met het sociaal team in de gemeente, met inzet van de methodiek Storytelling

Evaluatie sociaal team
gemeente 50.000 inwoners

 • evaluatie van het team, met aandacht voor de samenwerking met het onderwijs en de aansturing van de (gedetacheerde) jeugdprofessionals
 • ontwikkelen en uitvoeren van werkconferentie sociaal team-onderwijs, verbinding strategisch, tactisch en operationeel, resulterend in basis voor beter samenwerken

Evaluatie dienstverlening regionale werkgeversorganisatie jeugdprofessionals
regio negen gemeenten

 • in opdracht van de negen samenwerkende gemeenten in de regio evalueren van de wijze waarop de regionale werkgeversorganisatie uitvoering geeft aan het contract voor de inzet van jeugdprofessionals in de lokale wijkteams en CJG’s.

Evaluatie regionale beschermingstafel jeugd
regio negen gemeenten

 • uitvoering van een kwalitatief onderzoek naar de werking van de beschermingstafel als dranginterventie voor het borgen van veiligheid voor kinderen en het verminderen van dwangmaatregelen (jeugdbescherming)
 • opstellen evaluatierapport met bevindingen en advies over het vervolg en de doorontwikkeling van de beschermingstafel als interventie jeugdbescherming.

2015

Adviseur/’trekker’ project (maatschappelijke) resultaatsturing
regio 16 gemeenten

 • Afronding project medegefinancierd door KING/VNG in het kader van het programma Sturen op resultaatop de Pilotstarter.
 • Advisering operationalisering meting proces/ketenkwaliteit ism regionale specialistische jeugdhulpaanbieders en monitoring toegang.
 • Advisering bekostigingsmodellen en transformatieprikkels ten behoeve van inkoop jeugdhulp 2017, als aanvulling op/alternatief voor lumpsum-financiering.
 • Verbinding met (fysieke) overlegtafel regionaal bestuurlijk aanbesteden jeugdhulp.

Herpositionering basisteams jeugd en gezin
regio vijf gemeenten

 • Advisering over de versterking en verankering van de basisteams jeugd en gezin werkzaam in vijf samenwerkende gemeenten, zodanig dat integratie met lokale WMO-taken mogelijk wordt.

Adviseur transitie/transformatie jeugdhulp
regio 16 gemeenten

 • Technisch voorzitter/adviseur van regionale projectleiding (agendacommissie) en regionaal (ambtelijk) transformatieteam jeugdhulp (proces en inhoud) incl. verbinding met regionale inkoop. 
 • Inhoudelijke en procesadvisering in relatie tot actuele vraagstukken.

Verkenning mogelijkheden scheiden wonen-zorg
gemeente 65.000 inwoners

 • Uitvoeren van een verkennende ronde langs jeugdhulp aanbieders, lokale toegang jeugdhulp/wmo en projectontwikkelaar, resulterend in advies over uitvoerbare opties innovatief concept.

Simulatie sociaal domein
regio zes gemeenten

 • Ontwikkeling en uitvoering van tweedaagse simulatie, gericht op verbetering van kwaliteit, werkproces en doorlooptijd in het verkeer tussen sociaal team en maatwerkvoorzieningen. 

Adviseur outcomes en indicatoren
GGD regio negen gemeenten

 • Ontwikkelen van meetbare resultaten en effecten (‘outcome’ incl. indicatoren) ten behoeve van de monitoring van de lokale inzet op transitie en transformatie.

2014

Adviseur transitie/transformatie jeugdzorg
regio 16 gemeenten en centrumgemeente

 • Uitwerking rol centrumgemeente met betrekking tot monitoring incl. operationalisering zodat het volgen van (ontwikkelingen in) het gebruik van jeugdhulp in 2015 mogelijk is.
 • Advisering regionale inkoop jeugdhulp (proces en contracten).
 • Doorontwikkelen van criteria met behulp waarvan de outcome op cliëntniveau kan worden bepaald, in samenwerking met NJi en jeugdhulpaanbieders.
 • Format regionaal beleidsplan jeugdhulp 2015.
 • Operationele afspraken tussen Basisteams jeugd en gezin en Bureau Jeugdzorg over de overdracht van cliënten per 1 januari 2015.

Adviseur lokaal jeugdbeleid
gemeente 215.000 inwoners

 • Voorbereiden en opstellen lokaal beleidsplan jeugd
 • uitvoeren interviews met inzet van storytelling-elementen

Procesbegeleider tweedaagse regionale Visiebijeenkomst transitie jeugdhulp
regio negen gemeenten

 • Gedeelde uitgangspunten en erkenning van/waardering voor verschillen tussen gemeenten, instellingen, burgers en professionals (door toepassing van elementen Appreciative Inquiry)